ZAMÁRDI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben)


Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevezető rendelkezések 1. §
A rendelet területi hatálya Zamárdi város közigazgatási
területén, a helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki.
2. §
A rendelet tárgyi hatálya a kétkerekű motorkerékpár és a
kétkerekű segédmotoros kerékpár kivételével kiterjed valamennyi rendszámmal,
illetve hatósági jelzéssel rendelkező járműre, a három-vagy négykerekű
segédmotoros kerékpárra és azok üzembentartóira.
(1)
A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi
fizető parkolót igénybe vevő jármű üzembentartójára.
(2)
Üzembentartó a jármű tulajdonosa, illetve akit a
jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt
jogcím alapján a nyilvántartásba bejegyeztek, vagy nyilvántartásba nem vett
jármű esetében a járművel a fizető várakozási helyet igénybe vevő
személyre.
3. A fizető parkolók kijelölése és
üzemeltetése
4.§
(1) Fizető parkolók azok, amelyeket a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17.
§ (1) bekezdés e) pontjában megjelölt jelzőtáblával és az alatta elhelyezett,
díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg. (3) A fizető parkolók jegyzékét az 1.
melléklet tartalmazza.
5.§*
(1) A fizető parkolási zóna hatálya alá eső közterületeken
parkolni az üzemeltetési idő alatt csak a KRESZ és e rendelet szabályai szerint
lehet.
a.) parkolójegy
automatából megvásárolt jeggyel (parkolójegy)
b.) érvényes
parkolási bérlettel
c.) mobiltelefonon
megvásárolt parkolási jogosultsággal
d.) mozgásában
korlátozott személy részére kiadott „Parkolási Igazolvány”-nyal
e.) üzemeltető
ügyfélszolgálati irodájában (Zamárdi Petőfi u.1.sz.) vásárolt virtuális
napijeggyel.
f.) Simple
pay online fizetéssel a szolgáltató zamardiparkolas.hu honlapján keresztül.
*Az 5.§ (1)
bekezdés szövegét az 1/2019. (I.29.) rendelet módosította. Hatályba lép: 2019.
január 29.
(2) A
szolgáltatás a várakozó gépjárművek őrzésére nem terjed ki.
(3) Üzemeltetési
időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.
6.§*
(1) A
fizető parkolókat a képviselőtestület jelöli ki.
(2) Az
1. mellékletben meghatározott fizető parkolókat közszolgáltatási szerződés
alapján a Zamárdi Parkolási Kft. 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. - Ügyfélszolgálat: 8621 Zamárdi, Petőfi u.1.
sz. - tartja fenn, és üzemelteti. (3) A fizető parkolók üzemeltetési idejét
a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A fizető parkolókban a legrövidebb várakozási idő
15 perc. *(5) Autóbusszal parkolni
kizárólag az arra kijelölt parkolóban lehet.
4. A
fizető parkolók igénybevételére és a várakozási díjra vonatkozó szabályok
7.§
(1) A
parkolásért fizetendő várakozási díjat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény (a továbbiakban: Kt.) 15/A. § (5)-(6) bekezdésében meghatározott
mértéket meg nem haladva, a képviselő-testület állapítja meg, a jogosulatlan
használatért fizetendő pótdíjak mértékét a Kt. 15/C. (1)-(2) bekezdésében
meghatározottak szerint kell alkalmazni.
(2) A
parkolási díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
8.§*
*A parkolás érvényes parkolási díj, bérlet vagy virtuális
jegy birtokában kezdhető meg.
9. §*
*(1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel
vagy bérlettel kell igazolni, a virtuális jegyhez tartozó rendszám az ellenőrző
rendszerben minden igazolás nélkül megjelenik.
(2) Az érvényes parkolójegyet, a felmutatóra szóló bérletet
vagy a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő belső
oldalán, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy az teljes
terjedelmében ellenőrizhető legyen.
Motorkerékpár esetében a jól láthatóság műszaki megoldása
az üzembentartó kötelezettsége.
10.§
(1) A fizető parkolóban díjmentesen várakozhat:
a) korlátlan
ideig a rendvédelmi és az OMSZ fixen szerelt megkülönböztető jelzéssel rendelkező
hivatali gépjárműve,
b) szolgálatának
ellátása idejére a Zamárdi Város Önkormányzata és a Zamárdi
Polgármesteri Hivatal szolgálati gépjárműve, a Zamárdi
GAMESZ járművei
c) a
mozgáskorlátozott személyt ténylegesen szállító gépjármű, amennyiben a
gépjárműben az érvényes mozgáskorlátozott igazolvány eredeti példánya az első
szélvédő belső oldalán, a jogszabályban előírt módon van elhelyezve
d) a
munkavégzés ideje alatt a közműszolgáltatók jelzéssel ellátott gépjárművei
*Az 6.§ (5)
bekezdés szövegét az 1/2019. (I.29.) rendelet állapította meg. Hatályba lép:
2019. január 29. *A 8. §. szövegét az 1/2019. (I.29.) rendelet módosította.
Hatályba lép: 2019. január 29.
*A 9. §. (1)
bekezdés szövegét az 1/2019. (I.29.) rendelet módosította. Hatályba lép: 2019.
január 29.
e) a
tevékenység végzésének ideje alatt az út, park építése , tisztántartása vagy
karbantartása valamint útburkolati jelek felfestése vagy eltávolítása során
használt járművek
f)
a KRESZ 41.§.(8) bekezdésébe foglalt várakozási
engedéllyel rendelkező vízimentő és
strandorvosi ügyelet ellátáshoz szükséges jármű.
11.§.
(1)A kijelölt várakozási övezetben történő várakozáshoz
éves bérlet váltható.
(2 A megváltható
bérletek lehetnek a teljes parkolási övezetre érvényes bérletek, felmutatóra
szóló bérletek vagy kedvezményes lakossági, üdülőtulajdonosi bérletek.
(3) A rendszer üzemeltetője köteles a bérlet megváltásakor
a kiadott számlán feltüntetni annak típusát, érvényességét, a területi és
időbeli hatályát, a parkolásra jogosult gépjármű forgalmi rendszámát, továbbá a
felmutatóra szóló bérleten a bérlet típusát és annak érvényességét. A bérlet
megváltásakor a kiadott számlán fel kell tüntetni a bérlet tulajdonosát.
12. §*
A parkolási díjakra és bérletekre vonatkozóan az alábbi
kedvezmények kerülnek megállapításra:
(1) *A
Zamárdi városban vendégéjszakát eltöltő magánszemély részére az önkormányzat
vendégéjszakánként 500,-Ft parkolási díjkedvezményt biztosít, mely kizárólag
csak a napijegy árából kerülhet érvényesítésre. A kedvezmény igénybevételének
feltétele, hogy a magánszemélyt a szállásadója regisztrálja az online
elektronikus idegenforgalmi adó nyilvántartásba vagy a kedvezményt igénybe
venni kívánó személy a szállásadója által átadott “Zamárdi kártyát” az
ügyfélszolgálaton bemutassa. A kedvezmény a parkolási rendszerben regisztrált
gépjármű forgalmi rendszámához kapcsolódóan kerül megállapításra. Egyetlen
forgalmi rendszámhoz tartozóan legfeljebb 500,-Ft/nap parkolási díjkedvezmény
írható jóvá.
(2) *Zamárdi
városban ingatlan tulajdonjogával vagy az ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti
joggal rendelkező magánszemély és azok közeli hozzátartozói az éves bérlet
árából 75%-os kedvezményre jogosultak. Közel hozzátartozónak minősülnek a
2013.évi V.törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.
(3) A
(2) bekezdésben meghatározott kedvezmény illet meg minden balatonendrédi
lakcímmel rendelkező személyt.
(4) *A
Zamárdi város területén bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek és azok
közeli hozzátartozó 85% kedvezményre jogosultak az éves bérlet árából.
(5) A
Zamárdi Város Önkormányzatával területi ellátási kötelezettséggel szerződött
háziorvosok, ápolók, fogorvos és asszisztens az éves bérlet árából 99%-os
kedvezményre jogosultak, melyet a Zamárdi Polgármesteri Hivatal biztosít
részükre.
*A 12. §.
(2) és (4) bekezdés szövegét a 14/2018. (VI.1.) rendelet módosította. Hatályba
lép: 2018. június 15. *A 12. §. (1) bekezdés szövegét az 1/2019. (I.29.)
rendelet módosította. Hatályba lép: 2019. január 29.
(6) Kedvezményes
parkolási bérlet vásárlásának feltétele, hogy a vásárló felhatalmazza az
üzemeltetőt, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabály előírásainak
figyelembe vételével a személyazonosító igazolványáról, lakcímkártyájáról, a
forgalmi engedélyéről valamint a kedvezmény jogalapját igazoló egyéb
dokumentumról másolatot készítsen, a vásárló bérlet kiadásához szükséges
személyes adatait kezelje és
tárolja.
(7) A
kedvezményes bérlet vásárlásakor a szükséges okmányokat egyidejűleg kell az
üzemeltetőnek bemutatni.
(8) *A
Zamárdi város területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok
üzemeltetésében lévő gépjárművekre az éves bérlet árából 85% kedvezmény vehető
igénybe.
13. §
(1)
A fizető parkolóhelyek szabályszerű
igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az üzemeltetőn kívül a Zamárdi
Polgármesteri Hivatal, valamint az üzemeltetéssel megbízott Zamárdi Parkolási
Kft. ezzel a feladattal megbízott munkatársai bármikor jogosultak
ellenőrizni.
(2)
A fizető parkolók jogosulatlan használatáért a
Kt-ben meghatározott pótdíjat kell fizetni.
(3) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha a
gépjármű a díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen:
a) a
kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén
legalább 5 perccel túllépi,
b) a
kifizetett várakozási időt legalább egy óra vagy annál hosszabb időre történő
fizetés esetén15 perccel túllépi,
c) ha
az adott gépjárműre érvényes parkolójegy, vagy a díjmentességet igazoló
engedély nem volt úgy elhelyezve a gépjárműben, hogy teljes terjedelmében
látható legyen. d) parkolójegy nélkül
e) mobiltelefonon
megvásárolt parkolási jogosultság nélkül
f) parkoló
bérlet nélkül
g) mozgásában
korlátozott személy parkolási szabályainak megszegésével vagy az igazolvány nem
megfelelő kihelyezésével
14. §
(1)
Parkolási jogosultság a mozgásában korlátozott
személy parkolási igazolványának valamint a felmutatóra szóló parkoló bérlet
utólagos bemutatásával nem igazolható.
(2)
Díjfizetés nélküli használat esetén a parkolást
ellenőrző, a várakozási díj és pótdíj megfizetésére kötelező felszólítást és
csekket vízhatlan csomagolásban helyez a gépjármű szélvédőjére. Motorkerékpár
esetén a kormányhoz gumiszalaggal kell rögzíteni.
(3)
A várakozási díj és a pótdíj számításának alapja
azon parkolási zónában érvényes egy órai várakozási díj, amelyben a várakozás
díjfizetés nélküli használata megvalósult.
(4)
A fizetési felszólításon a jogosulatlan
használat tényét, helyét, az ellenőrzés időpontját, a gépjármű rendszámát,
valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó valamennyi tudnivalót fel kell
tűntetni.
(5)
A jogosulatlan használatért kiszabott pótdíjat
banki átutalással vagy postai befizetéssel lehet befizetni.
*A 12. §.
(8) bekezdés szövegét az 1/2019. (I.29.) rendelet állapította meg. Hatályba
lép: 2019. január 29.
(6)
Amennyiben a jogosulatlan igénybe vevő a
kiszabott pótdíjfizetési kötelezettségét a Ktben meghatározott határidőn belül
nem teljesíti, az önkormányzat a követelését bírósági úton érvényesíti.
15. §*
(1)
* A Zamárdi Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a
Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár összesen 15 db
felmutatóra szóló kedvezményes bérlet vásárlására jogosult. Az Önkormányzat
jogosult a város területén kötelező egészségügyi vagy szociális ellátást végzők
részére a feladatuk végzéséhez használt gépjárművekre kedvezményes éves
bérletet vásárolni. A kedvezmény mértéke 99 %.
(2)
Az üzemeltető a feladatai ellátásához 2 db
felmutatóra szóló bérlet kontingens felhasználására jogosult.
16.§*
(1)
A parkolási rendszerrel, szolgáltatással
kapcsolatos észrevételek, panaszok írásban, postai úton vagy személyesen
nyújthatók be az üzemeltető ügyfélszolgálatához.
(2)
A pótdíjjal kapcsolatos panaszt, a fizetési
felszólításnak a gépjármű szélvédőjén (kormányon) történt elhelyezését követő 8
napon belül lehet benyújtani, melyet 30 napon belül bírálnak el, és az ügyfelet
írásban értesítik a jogorvoslati út megjelölése mellett.
(3)
Ha az észrevétel megalapozott, annak helyt ad és
a megállapított várakozási díj és pótdíj törlésre kerül.
(4)
Egyéb esetekben méltányosságot gyakorolhat és a
kiszabott pótdíjat legfeljebb 75%-al mérsékelheti. Méltányosság azokban az
esetekben gyakorolható, ha az ügyfél kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a
díjfizetés nélküli várakozás számára nem volt felróható.
(5)
A pótdíjat a panasz elutasításáról szóló
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül be kell fizetni.
(6)
A pótdíj kivetését eredményező mulasztást az
üzemeltető képfelvétellel bizonyítja. A képfelvételt a panasz elbírálásáig vagy
a pótdíj befizetéséig meg kell őrizni.
(7)
Az üzembentartó személyesen vagy
meghatalmazottja útján – írásbeli kérelem alapján – a pótdíj kiszabását
eredményező szabálytalanságról készült képfelvételt, a fizetési felszólítás
kézhezvételét követő 30 napon belül, az üzemeltetőnél egyeztetett időpontban
díjmentesen megtekintheti.
*(8) A pótdíjat törölni kell, ha ellenőrzés időpontjában ugyan
érvényes parkolási jogosultsággal nem rendelkezett, de az ellenőrzés
időpontjáig az aznapi napijegy ára már megfizetésre került.
*(9) Lehetőség van a pótdíj törlésére, ha a megváltott
virtuális parkolójegy egy karakter (vagy egy betű vagy egy szám) elírása miatt
nem azonos az ellenőrzött gépjármű rendszámával.”
4. Vegyes és záró
rendelkezések
17.§
(1) E
rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. június 15.
napjától kell alkalmazni.
*A rendelet 15.§ (1) bekezdését az 1/2019. (I.29.)
rendelet módosította. Hatályba lép: 2019. január 29.
*A rendelet
16.§ (8) és (9) bekezdésének szövegét az 1/2019. (I.29.) rendelet módosította.
Hatályba lép: 2019. január 29.
(2) E
rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2018. (III.27.) számú
rendelet.
Zamárdi 2018. május 2.
Csákovics Gyula sk. dr.
Kerekes Gyöngyi sk.
polgármester jegyzői
feladatok ellátásával megbízott
aljegyző
Kihirdetve: Zamárdi, 2018. június 1.
dr. Kerekes Gyöngyi sk.
jegyzői
feladatok ellátásával megbízott
aljegyző
1. melléklet
a 9/2018. (V.3.) sz. önkormányzati rendelethez*
Zamárdi Parkolási Kft részére üzemeltetésre
átadott fizető parkolók:
a) I. sz. parkolási zóna –
- Kiss E. u. Nagy Sándor u. és Rákóczi
u. közötti, valamint a Nagyváradi köz és Zöldfa utca
közötti szakasz
- Panoráma u. Zöldfa és Harcsa utca
közötti szakasz
- Nyárfa utca Bácskai u. és Kecskeméti
u. közötti szakasz
- Bácskai u. Nagyváradi u. és Kiss E.
u. közötti szakasz
- Rákóczi utca
- Kossuth utca
- Harcsa u. Panoráma utcától É-ra lévő
szakasza
- Zöldfa u..Kiss E. utcától É-ra lévő
szakasza
- Bácskai u.- Kiss E. utcától É-ra lévő szakasz azon részei, ahol a
parkolás lehetősége táblával ki
van jelölve
- Széchenyi utca Zöldfa és Eötvös utca
közötti szakasza
- Margitai utca a Bácskai és az Eötvös
utca közötti szakasza
- Damjanich utca Kossuth L.utca és
Pöltenberg utca közötti szakasza
- **Keszeg utcai kiépített parkoló
b) II. sz. parkolási zóna –
-
Kiss E. u. Rákóczi és Nagyváradi köz. közötti
szakasz
-
Eötvös u. K-i oldalán Kiss E. utcától É-ra lévő
kiépített parkoló azon részei, ahol
a parkolás lehetősége táblával ki van jelölve
c) III. sz. parkolási zóna - Rendezvény
övezet:
- Szent István u. Bácskai utca és Harcsa utca
közötti szakaszán az útpadka és az É-i
oldali ingatlanok telekhatára közötti azon terület, ahol a parkolás
lehetősége táblával ki van
jelölve.
d) IV. sz. parkolási zóna- Autóbuszparkoló
- Kiss Ernő utca Zöldfa utca ÉK-i sarkán
lévő parkoló
*A rendelet
1. mellékletét az 1/2019. (I.29.) rendelet módosította. Hatályba lép: 2019.
január 29. **A rendelet
1. mellékletét a 8/2019. (IV.2.) rendelet módosította. Hatályba lép: 2019.
április 2.
2. melléklet a 9/2018.(V.3.) sz. önkormányzati
rendelethez**
Díjszabás személygépkocsi, 3.5 t. alatti
tgk. és a díjköteles egyéb járművek:
a) I.
sz. parkolási zóna: Május 01-től szeptember 30-ig
naponta 9 órától 19 óráig óránként 300 Ft/h
Napijegy: 1.500,-Ft
b) II.
sz. parkolási zóna:
Január 1-től december 31-ig naponta
9 órától 19 óráig óránként
300 Ft. Napijegy 1.500 Ft.
c) III.
sz. parkolási zóna:
Minden év Július 1-től július 15-ig, valamint
augusztus 20-tól augusztus 31-ig naponta
0 órától 24 óráig óránként
600Ft/h Napijegy 5.000 Ft.
d) IV.sz.
parkolási zóna: (autóbusz) Május 01-től szeptember 30-ig
naponta 9 órától 19 óráig óránként 900 Ft/h
Napijegy: 7.000,-Ft
Személygépkocsi, a 3,5 t. alatti tgk., és a díjköteles
egyéb jármű parkolási bérlet ára:
20.000,-Ft/ év.
(Egy megadott és rögzített rendszámra, virtuális bérlet a
város területére a III. parkolási zóna kivételével)
Személygépkocsi, a 3.5 t. alatti tgk. és a díjköteles egyéb
jármű felmutatóra szóló parkolási bérlet ára: 50.000,-Ft/év
(rendszám nélküli, felmutatóra szóló papíron kiállított
bérlet a város egész területére a III. parkolási zóna kivételével)
*A 2.
melléklet szövegét a 14/2018. (VI.1.) sz. Ör. módosította. Hatályba lép: 2018.
június 15.
**A rendelet
2. mellékletét az 1/2019. (I.29.) rendelet módosította. Hatályba lép: 2019.
január 29.